Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer van :

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen

 

 

Inleiding

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven  aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

Wie zijn wij?

M.E.B. Bedrijfsverzekeringen is een op 1 mei 2002 opgericht assurantie-advieskantoor dat particulieren en met name bedrijven adviseert over financiële risico’s en adviseert en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de individuele cliënt passen. Ook hebben wij een vergunning voor andere financiële diensten zoals het geven van pensioenadvies, zoals ook bij de AFM geregistreerd staat.

Onze gegevens zijn:

Bezoekadres           : Provincialeweg 88a, 4909 AL , Oosteind

Postbus                   : Postbus 307, 4900 AH, Oosterhout

Telefoon                 : 0162-466 330

Website                  : www.mebnet.nl / www.bedrijfsverzekeringen-online.nl /   www.transport-verzekerd.nlwww.uitzenden-verzekerd.nl

Email                      : info@mebnet.nl

AFM-nummer       : 1204 7414

Wat doen wij?

Algemeen

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wat doen wij o.a. voor u:

 1. Wij doen zaken met nagenoeg alle verzekeraars en hebben de mogelijkheid om via de Van Kampen Groep bijna alle maatschappijen, indien nodig, aan te bieden. Daarnaast hebben wij via een makelaar direct toegang tot de verzekeringsbeurs. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste/ geadviseerde product. Indien mogelijk zullen wij daarvoor aangeschafte vergelijkingssoftware gebruiken;
 2. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen;
 3. Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
 4. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven met betrekking tot via onze bemiddeling afgesloten polissen en andere financiële producten;
 5. Mocht u schade ondervinden dan adviseren wij u en handelen de schade verder af waarbij we uitsluitend uw belangen zullen behartigen;
 6. Wij houden voor u jurisprudentie en wettelijke wijzigingen in de gaten;
 7. Afhankelijk van uw wensen is het mogelijk dat wij ook de premie-incasso bij u verrichten;

Wat verwachten wij van u?

 1. In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden;
 2. Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft;
 3. Dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achteraan en zullen zonodig laten corrigeren;
 4. Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post,of e-mail aan ons te bevestigen;
 5. Betaal svp de premies direct/ zo snel mogelijk. Bij niet tijdig betalen van de premies worden de verzekeringsdekking geschorst door de verzekeraar en is er geen verzekerings-dekking. Ook dan blijft de plicht tot premiebetaling bestaan;

Onze bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen van 8:30 tot 17:00 geopend. Buiten kantooruren en in het weekend is ook ons vaste nummer doorgeschakeld naar een mobiel nummer zodat we in geval van nood altijd bereikbaar zijn. Buiten kantooruren zijn onze dekkingsbevoegdheden beperkt. Wij zijn ook dan niet gehouden om direct dekking te kunnen bieden.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden via ons kantoor. Onze algemene regeling is dat de verzekeraar incasseert. In geval van bedrijfsmatige polissen kan de incasso in  via ons kantoor lopen. Omdat dit voor ons extra werkzaamheden met zich mee brengt kan het zijn dat we met u daarover aanvullende afspraken maken.

Onze relatie met verzekeraars en/of financiële instellingen.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten (verzekeringen) van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen in Nederland zaken kunnen doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen waar wij goede ervaringen mee hebben.

Waar mogelijk trachten wij een objectieve complete marktanalyse uit te voeren. Gezien het aantal maatschappijen zal dat niet altijd mogelijk zijn, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op onze ervaring en op de analyse van uw persoonlijke/ bedrijfsmatige situatie.

Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

Geen enkele verzekeraar of financiële instelling bezit, direct of indirect, aandelen of stemrechten in ons bedrijf.

Hoe worden wij beloond?

Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij “provisie”. De financiële instelling zal deze kosten verwerken in de prijs van het financiële product.

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij adviesfee of abonnement. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is.

Ten aanzien van een aantal productgroepen (lees Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Overlijdensrisico en pensioen) rekenen wij een start-bedrag voor het eerste advies en daarna een abonnement voor het beheer van de polis.

Binnen M.E.B. Bedrijfsverzekeringen zijn er geen adviseurs/ medewerkers wiens salaris op een of andere manier omzet- of productie gerelateerd is. Integriteit en klantbelang staan voorop.

Bij complexe impactvolle  adviesgevoelige producten ziet u exact wat onze kosten zijn.

Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de desbetreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen.

Klachten?

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze klachtenregeling is als volgt:

 1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden;
 2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen een week;
 3. Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen;
 4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

 Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor heeft een vergunning bij de AFM onder nummer 1204 7404.
 2. Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 017696
 3. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de BAVAM.
 4. Onze medewerkers/ adviseurs blijven middels scholing en het behalen van de PE-punten voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
 5. Wij beschikken en investeren in vergelijkings-software om een groot aantal producten met elkaar te vergelijken.

Vragen  ?

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen. Stel ze ons gerust.

 

?>